Darovanie

Možnosti darovania:

Občania môžu zariadeniu dobrovoľne darovať vecné alebo finančné dary, vďaka ktorým môžeme zlepšovať kvalitu života našich prijímateľov sociálnej služby či prispieť na rozvoj zariadenia (v závislosti od účelu daru).

Dary sú oprávnení prevziať riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa a sociálna pracovníčka.

Postup pri darovaní je nasledovný:

Finančný dar

Zamestnanec preberajúci dar spíše spolu s darcom „Darovaciu zmluvu“, kde sa uvádza druh daru, spôsob a účel použitia daru.

Finančný dar môže byť prijatý prevodom na bankový účet, poštovou poukážkou na bankový účet, vkladom na bankový účet.

Vecný dar

Zamestnanec preberajúci dar spíše spolu s darcom „Darovaciu zmluvu“, kde sa uvádza druh daru, spôsob a účel použitia daru. Kópiu Darovacej zmluvy odovzdá darcovi.

Darovacia zmluva musí mať písomnú formu.

V prípade, že sa darca rozhodnete ostať v anonymite, vypíše sa vhodná Darovacia zmluva a ako darca sa uvedie „Anonym“.

Finančný alebo vecný dar môže byť použitý na ten účel, na ktorý je podľa Darovacej zmluvy určený. Naše zariadenie sa preto zaväzuje, že darované prostriedky budú použité len na účel, ktorý je menovaný v predmete Darovacej zmluvy. Zariadenie preukáže na požiadanie darcu použitie finančného alebo vecného daru.

NAŠIM DARCOM VOPRED ĎAKUJEME!!!