Postup pre venovanie 2% alebo 3% z dane

Zamestnanci:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
  dane.
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
  z príjmov fyzickej osoby, kde uvediete sumu zodpovedajúcu 2%
  zaplatenej dane.
 • Najneskôr do 30. apríla v danom zúčtovacom období pošlite alebo
  osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho trvalého
  bydliska.

Dobrovoľníci:

 • Fyzické osoby, ktoré pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník
  v sledovanom roku, majú možnosť venovať 3% z dane.
 • V takom prípade požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako
  dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
 • Potvrdenie je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení
  dane.

Dôležité termíny v danom zúčtovacom období:

 • do 31. marca - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov
  (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových
  priznaní právnickými osobami, pričom Vyhlásenie je už súčasťou
  daňového priznania.
 • do 30. apríla - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých
  daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem
  Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).