Informácie o projekte IROP

Názov projektu: Zariadenie pre seniorov Sklabiná
Kód projektu: IROP-CLLD-Q108-512-005

Ciele:
Projekt prispieva k naplneniu Špecifického cieľa 5.1.2 IROP Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami  a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita C1 Komunitné sociálne služby.
Hlavnou aktivitou projektu je dobudovanie zariadenia komunitných sociálnych služieb -  zariadenia pre seniorov v obci Sklabiná určeného na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou celoročnou a inštalácia technologického vybavenia za účelom zvyšovania energetickej hospodárnosti budovy. Je  opodstatnené zabezpečovanie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami občanov. Konečným cieľom je poskytovanie flexibilných sociálnych služieb, ktoré umožňujú integráciu a inklúziu obyvateľov a rešpektujú ich práva a nezávislý život. Záujemcovi sa ponúkne vhodný druh a forma sociálnej služby, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, ktoré potrebuje. Sociálne služby sú vzájomne prepojené a koordinované a reagujú na potreby občanov.

 Projekt bude realizovaný v intraviláne obce Sklabiná, v budove zariadenia pre seniorov – Sklabiná č. 231 prevádzkované neziskovou organizáciou poskytujúcou verejnoprospešné služby Annamária, n. o.

 Realizáciou projektu bude dosiahnutý merateľný ukazovateľ C101 Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb  - počet osôb maximálne 40 a C102 Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore v počte 1.

Celkové oprávnený výdavky: 36 944,36
Poskytnutá dotácia - NFP vo výške 95%: 35 097 ,14 Eur
Refundácia