Ďalšie činnosti

Zabezpečujeme pedikúru a kaderníka.

Vykonávame upratovanie, pranie a žehlenie osobného šatstva.

Sociálna činnosť: cieľom je vypracovanie individuálneho plánu (IP) prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti a záujmy, ktorého súčasťou bude v prípade potreby aj plán sociálnej rehabilitácie.

Kultúrna činnosť: máme záujem, aby sa naši seniori cítili naďalej súčasťou spoločnosti, preto im  vytvárame podmienky na rôzne kultúrne podujatia v zariadení aj mimo neho.

Mimo zariadenia zabezpečujeme: aktivity v spolupráci s obcou, návštevy divadelných predstavení, výstav a vystúpení, folklórnych podujatí, Dni obcí a rôznych družobných akcií. 

V zariadení organizujeme rôzne spoločenské podujatia: prednášky a diskusie na rôzne aktuálne témy (aj s prizvaním odborníkov), Deň otvorených dverí.

Spolupráca so školou: návštevy a aktivity s deťmi zo ZŠ alebo ZUŠ (vystúpenia, čítanie, maľovanie, sadenie, športové dni).

Pracovné činnosti: zahŕňajú rôzne činnosti vykonávané pod odborným vedením personálu s cieľom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, mentálnych a pracovných schopností našich seniorov.

Vykonávané sú na báze dobrovoľnosti – utieranie prachu vo svojich priestoroch (nočný stolík, komoda, stôl), starostlivosť o záhradku, zber úrody a čistenie úrody, zametanie, úprava a skrášľovanie okolia zariadenia, zametanie lístia.

Rozvoj manuálnych činností: nácvik a udržanie sebaobslužných činností.

Tréning jemnej motoriky: rôzne ručné práce, voľno – časové aktivity, telocvik.

Liečenie pomocou zvierat: spoločnosť našim seniorom robia domáce zvieratá – pes a mačky.

Duchovná činnosť: zariadenie pravidelne navštevuje katolícky pán farár, vďaka ktorému sa môžu bohoslužby zúčastňovať aj prijímatelia sociálnej služby, ktorým zdravotný stav už nedovoľuje navštevovať kostol osobne. Okrem toho podporuje zariadenie duchovný život našich seniorov aj rôznymi návštevami duchovných podujatí v okolitých dedinách (návšteva evanjelického aj katolíckeho kostola, spevy v kostole, sviatočné omše v kostole).