Zariadenie pre seniorov

 

Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V Zariadení pre seniorov sa v súlade s § 35 poskytuje sociálna služba:

a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo
b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Zariadení pre seniorov sa:

 • poskytujú odborné činnosti (podľa § 16):
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia;
 • zabezpečujú odborné činnosti:
  • ošetrovateľská starostlivosť.
 • utvárajú podmienky na odborné činnosti:
  • pracovná terapia.
 • poskytujú obslužné činnosti (podľa § 17):
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.
 • zabezpečujú ďalšie činnosti (podľa § 18):
  • záujmová činnosť.
 • utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:
  • úschovu cenných vecí.